Seasons and episodes

1Season 1 Mar. 24, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Mar. 24, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Mar. 24, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Mar. 24, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Mar. 24, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Mar. 24, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Mar. 24, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Mar. 24, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Mar. 24, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Mar. 24, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Mar. 24, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Mar. 24, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Mar. 24, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Mar. 24, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Mar. 24, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Mar. 24, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Mar. 24, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Mar. 24, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Mar. 24, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Mar. 24, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Mar. 24, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Mar. 24, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Mar. 24, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Mar. 24, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Mar. 24, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Mar. 24, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Mar. 24, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Mar. 24, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Mar. 24, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Mar. 24, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Mar. 24, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Mar. 24, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Mar. 24, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Mar. 24, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Mar. 24, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Mar. 24, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Mar. 24, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Mar. 24, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Mar. 24, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Mar. 24, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Mar. 24, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Mar. 24, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Mar. 24, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Mar. 24, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Mar. 24, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Mar. 24, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Mar. 24, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Mar. 24, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Mar. 24, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Mar. 24, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Mar. 24, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Mar. 24, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Mar. 24, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Mar. 24, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Mar. 24, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Mar. 24, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Mar. 24, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Mar. 24, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Mar. 24, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Mar. 24, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Mar. 24, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Mar. 24, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Mar. 24, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Mar. 24, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Mar. 24, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Mar. 24, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Mar. 24, 2023
1Season 1 Mar. 24, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Mar. 24, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Mar. 24, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Mar. 24, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Mar. 24, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Mar. 24, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Mar. 24, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Mar. 24, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Mar. 24, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Mar. 24, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Mar. 24, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Mar. 24, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Mar. 24, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Mar. 24, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Mar. 24, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Mar. 24, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Mar. 24, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Mar. 24, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Mar. 24, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Mar. 24, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Mar. 24, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Mar. 24, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Mar. 24, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Mar. 24, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Mar. 24, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Mar. 24, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Mar. 24, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Mar. 24, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Mar. 24, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Mar. 24, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Mar. 24, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Mar. 24, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Mar. 24, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Mar. 24, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Mar. 24, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Mar. 24, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Mar. 24, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Mar. 24, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Mar. 24, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Mar. 24, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Mar. 24, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Mar. 24, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Mar. 24, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Mar. 24, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Mar. 24, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Mar. 24, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Mar. 24, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Mar. 24, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Mar. 24, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Mar. 24, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Mar. 24, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Mar. 24, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Mar. 24, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Mar. 24, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Mar. 24, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Mar. 24, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Mar. 24, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Mar. 24, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Mar. 24, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Mar. 24, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Mar. 24, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Mar. 24, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Mar. 24, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Mar. 24, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Mar. 24, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Mar. 24, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Mar. 24, 2023
1Season 1 Mar. 24, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Mar. 24, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Mar. 24, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Mar. 24, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Mar. 24, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Mar. 24, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Mar. 24, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Mar. 24, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Mar. 24, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Mar. 24, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Mar. 24, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Mar. 24, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Mar. 24, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Mar. 24, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Mar. 24, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Mar. 24, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Mar. 24, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Mar. 24, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Mar. 24, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Mar. 24, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Mar. 24, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Mar. 24, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Mar. 24, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Mar. 24, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Mar. 24, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Mar. 24, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Mar. 24, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Mar. 24, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Mar. 24, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Mar. 24, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Mar. 24, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Mar. 24, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Mar. 24, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Mar. 24, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Mar. 24, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Mar. 24, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Mar. 24, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Mar. 24, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Mar. 24, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Mar. 24, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Mar. 24, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Mar. 24, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Mar. 24, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Mar. 24, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Mar. 24, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Mar. 24, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Mar. 24, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Mar. 24, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Mar. 24, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Mar. 24, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Mar. 24, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Mar. 24, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Mar. 24, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Mar. 24, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Mar. 24, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Mar. 24, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Mar. 24, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Mar. 24, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Mar. 24, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Mar. 24, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Mar. 24, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Mar. 24, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Mar. 24, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Mar. 24, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Mar. 24, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Mar. 24, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Mar. 24, 2023

Creator

Creator

Cast

Synopsis

เรื่องย่อ …D.N.Angelเป็นเรื่องราวของจอมโจรผู้ยิ่งใหญ่ และเด็กชายผู้มีสายเลือดของจอมโจรนิวะ ไดสุเกะ เด็กชาย ผู้ถูกฝึกให้รู้จักหลบหลีกกับดักอันตรายโดยแม่ของเขาตั้งแต่เด็ก และเมื่อถึงวันเกิดอายุครบ 14 ปี ของเขา ก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขา เมื่อใดก็ตามที่ไดสุเกะคิดถึงหญิงที่เขารัก เขาก็จะเกิดปฏิกิริยาความรักแล้วกลายร่างเป็น(ดาร์ก)จอมโจรในตำนาน ผู้ทำการโจรกรรมมานานหลายศตวรรษตั้งแต่รุ่นปู่ของไดสุเกะ ดาร์ก และ ไดสุเกะ ได้ออกทำการโจรกรรมตามใบปลิวคำเตือนที่แม่ของไดสุเกะส่งไปโดยมีคู่ปรับคือ ผบ.ฮิวาตาริ และ เพื่อนร่วมห้องของไดสุเกะ ที่ สามารถแปลงร่างเป็น(แครต )คู่ปรับของดาร์กเมื่อครั้งบรรพกาล

Original title D.N.Angel ดี.เอ็น.แองเจิ้ล
TMDb Rating 93 191 votes

Similar titles

Fate Kaleid Liner Prisma Illya 2wei Herz! BD สาวน้อยเวทย์มนต์ พริสม่า อิลิยา ภาค 3
Yu-Gi-Oh 5DS ยูกิโอ ศึกดูเอลซิ่งสะท้าน ภาค 1-2
Chainsaw Man เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว
Oda Nobuna no Yabou จอมนางอหังการ
Ginga Eiyuu Densetsu ตำนานวีรบุรุษแห่งกาแล็กซี
Detective Conan ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ซีรีส์ ปี 18
Barakamon เกาะมีฮา คนมีเฮ
BlazBlue Alter Memory
One Piece วันพีช ซีซั่น 7 จี-เอท เดวีแบคไฟท์
Kamen Rider Zi-O มาสค์ไรเดอร์จิโอ
Kaguya-sama wa Kokurasetai สารภาพรักกับคุณคางุยะซะดีๆ
Fairy Tail Zero แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร